امیرعبداللهیان در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با همتای عمانی شخصی ذکر شد: آمریکا در کنترل تمدید شده شدن مذاکرات است.
امیرعبداللهیان: آنچه اکنون حیاتی است، تعمیر مناسب محاصره بشردوستانه به موازات تداوم منقل بس است. اکنون کشتی کمک های بشردوستانه به افراد یمن فوق العاده حیاتی است.