امیراشرف آریان پور درگذشتاو به همراه همسرش پری سمر در ایران به تدریس و اجرای اپرا مشغول بود و آثار ارزشمندی در زمینه های مختلف موسیقی ارائه می کرد.