امام جمعه کرج: جراحی اقتصاد یک مقدار درد و دوران نقاهت دارد باید تحمل کنیم
درجایی خوانده ام دولت روی بلیط هر مسافر به سایرکشورها پنج میلیون تومان یارانه می دهد آیا این بی عدالتی نیست، باید جلوی این ها گرفته شود.