اقتصاد ایران در قرن جدید چه می گذرد؟


به گزارش خبرگزاری فارس، یدالله جوانی در یادداشتی با عنوان سیر اقتصاد ایران در قرن جدید چگونه است؟ نوشت:
سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرن نو بر ملت ایران مبارک باد. قرن قبلی برای افراد غول پیکر مالی ایران، بدون در نظر گرفتن جنبه های مثبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت های فراوان دوران پس اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب اسلامی، قرنی پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار با مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت برای بخش بزرگی اجتناب کرده اند افراد ایران بود.

این مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معضلات معیشتی افراد به حدی بود کدام ممکن است رئیس فرزانه انقلاب اسلامی در پیام نوروزی سال ۱۴۰۱ شمسی در تعیین مقدار حکیمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معقول طلوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزول، تلخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی سال ۱۴۰۰ را فینال سال اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ دانستند. قرن، بدترین تلخی سال ۱۴۰۰، درد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن افراد را در مشکلات معیشتی می دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گفتند: ما هم تلخی داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه تلخی ها کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کنم اجتناب کرده اند همه تا حد زیادی است تقدیم می کنم. ضرر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم ضعیف معیشت افراد، دشواری گرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره است.. «باید معامله با شود».

پرس و جو بی نظیر اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه اقتصاد ایران در قرن جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۱ {به سمت} رفع مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل گشایش در رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت افراد خواهد سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند عالی قرن فانتاسم راه درستی را پیدا خواهد کرد یا افراد یکپارچه خواهند داد. سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین سال قرن جدید شاهد افزایش مشکلات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات مسکن چیست؟

پرس و جو فوق العاده مشخص است. توسعه اقتصاد ایران چگونه است؟ خواه یا نه اقتصاد ایران مسیر مناسب شخصی را پیدا کرده است یا در سال جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرن جدید به همین مسیر ضرر ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر مشکل یکپارچه خواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا نوک سال ۱۴۰۱ مشکلات مالی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت افراد فوق العاده تا حد زیادی اجتناب کرده اند قبلی می تواند؟

تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی نگارنده اینجا است کدام ممکن است اقتصاد ایران در قرن جدید مسیری منحصر به فرد با قرن در گذشته در پیش خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر همین ایده در سال ۱۴۰۱ امید زیادی برای گشایش معیشت افراد موجود است.

بالقوه است این پرس و جو پیش بیاید کدام ممکن است منطق این تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی چیست؟ برای درک منطق این تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تایید یا رد این منطق، باید سیر ۱۰۰ سال قبلی اقتصاد ایران را بازرسی کرد. اقتصاد ایران در نیمه اول قرن قبلی در دوران حکومت پهلوی عمدتاً دارای مشکلات ساختاری بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت آن در اواخر این رژیم در گرو تشکیل اقتصاد نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی بود.

با انقلاب اسلامی اگرچه تحولی اساسی در رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت افراد تحمیل شد، با این حال {به دلیل} نبود در نظر گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت انقلابی در بخش اقتصاد، ضرر اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختاری اقتصاد ایران یعنی اقتصاد نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد دولتی رفع نشده است. اما علاوه بر این دهها معضل تولید دیگری اجتناب کرده اند جمله رانت، مفاسد مالی، سوراخ طبقاتی، تبعیض را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی عدالتی را جستجو در داشت کدام ممکن است هم مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم ملت، کارآمدی جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان انقلابی در ملت حاوی آن بودند. متأثر، خرس تأثیر، دچار، مبتلا. اقتصاد به مشکل کشیده شد.

این قیمت های با کیفیت صنعتی در ۴۳ سال قبلی به تماس گرفتن جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان انقلابی به پایان رسید کدام ممکن است مدیریت بی نظیر اقتصاد ملت به طور قابل توجهی پس اجتناب کرده اند مبارزه در جاری حاضر با تفکرات غیرانقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب گرا بود.

الگوهای پیشرفت مالی در مقامات های مرحوم هاشمی، آقای خاتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانی، ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی یکسانی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این الگوها در اجرا با پوشش های کلان در بخش اقتصاد همخوانی ندارد. اگر پوشش های مالی ابلاغی نظام در سال های پس اجتناب کرده اند مبارزه به طور قابل توجهی پوشش های اقتصاد مقاومتی اجتناب کرده اند سوی مقامات ها قابل توجه گرفته می شد، می توان متنوع اجتناب کرده اند مشکلات ملت را در بخش اقتصاد رفع کرد.

دلیل برای بی نظیر قابل توجه نگرفتن پوشش های اقتصاد مقاومتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعارهای سال در مقامات ها، فضا بین دولتمردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی اندیشه، اندیشه، روحیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت انقلابی ملت است. تخصص ۴۳ سال قبلی این ایده را ملایم کرده است کدام ممکن است سه گانه «در نظر گرفتن انقلابی، روحیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت» اکسیر رفع دشواری در همه زمینه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم باز کردن قفل همه است. افزایش تأثیر می گذارد قلمرو ای را نماد داد.

بی شک اگر سه گانه «اندیشه، روحیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت انقلابی» در سال های پس اجتناب کرده اند انقلاب بر اقتصاد ایران حکومت می کرد، اکنون ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت اجتناب کرده اند امکانات مالی موازی با نظامی برخوردار بودند. متأسفانه جریان غیرانقلابی غرب با عناوین مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکتیک های خاص شخصی ۹ تنها به جریان انقلابی اجازه دسترسی بخش مدیریت کلان مالی را داد؛ اما علاوه بر این جریان غیرانقلابی غرب را نیز با تاکتیک های خاص شخصی به راه انداخت. اما علاوه بر این تنها راه رفع مشکلات مالی ملت را فضا تکل اجتناب کرده اند شعارهای انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش با آمریکا عنوان کرد.

در حالی کدام ممکن است اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی کارآمدی شخصی را در بخش های خانه به نشان دادن رساند، برخی اجتناب کرده اند شخصیت های عالی سیاسی در اطراف اجتناب کرده اند در نظر گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه انقلابی در گروه، پوشش ها، رویکردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعارهای انقلابی را مسئله بی نظیر مشکلات ملت عنوان کردند. در پرتو این فضای تحت سلطه بر گروه، علیه در نظر گرفتن انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امروزی بود کدام ممکن است در سال ۱۳۹۲ مطرح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا مذاکره با خدای جهان، یعنی آمریکای جهانخوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیطان غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر دکتر. حسن اجتناب کرده اند او رئوس مطالب کرد. روحانی راه رفع مشکلات مالی ملت است.

با رای اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات ساخت شده در ملت پس اجتناب کرده اند هماهنگی برگام، بخشی اجتناب کرده اند گروه در پیش بینی انبساط مالی ۸ درصدی، نوک بیکاری کودکان، رفاه نهایی، خواستن به حمایت افراد، روی حیله و تزویر ترین در طولانی مدت شرایط مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختی‌های بی‌سابقه‌ای کدام ممکن است در سال هشتم اجتناب کرده اند حکومت مذهبی تخصص کردند.

در واقع بروز چنین وضعیتی اجتناب کرده اند آگاهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسوزان ملت قابل پیش بینی بود; با این حال اینکه چرا جریان سیاسی ملت را به این سطح رسانده، چه انگیزه هایی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه اهدافی را دنبال می تنبل، بحث های زیادی موجود است کدام ممکن است در جاری حاضر نمی توان به آن است تیز کردن. با این حال آن هشت سال تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص ارزشمندی برای وطن، افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریانات سیاسی به جا گذاشت.

{به دلیل} این تخصص پرهزینه در انتخابات ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن فروش فراوان علیه جریان انقلابی، افراد به این مقامات حال اعتقاد کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون مقامات سیزدهم با رئیس جمهور با اندیشه، روحیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت انقلابی امکانات اجرایی را در اختیار دارد.

آشکارترین مشخصه ارکان اساسی این مقامات به طور قابل توجهی رئیس جمهور، اهتمام به اجرای پوشش های عمومی نظام به طور قابل توجهی پوشش های اقتصاد مقاومتی، کشتی با مفاسد مالی به هر تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای شعارهاست. اجتناب کرده اند سال. همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی مراجع تقنینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضایی با مقامات اجتناب کرده اند عالی سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه ها تبصره شده مقامات سیزدهم در هشت ماه قبلی گواه این امر است. مقامات اجتناب کرده اند انگیزه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های اجباری برای هدایت اقتصاد ملت بر ایده پوشش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرامین رئیس فرزانه انقلاب اسلامی برخوردار است.

امام خامنه ای (مدظله العالی) در تعدادی از دهه قبلی با ایجاد دقیق مشکلات مالی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایه های آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره در انواع شعارهای سال، راهکارهای مناسبی را برای برون سر خورد اجتناب کرده اند این مشکلات حاضر کردند. با این حال به دلایلی کدام ممکن است در بالا اشاره کردن شد، امتحان شده صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توجه اجتناب کرده اند سوی مسئولان کشوری برای تعمیر این مشکلات صورت نگرفت.

رئیس فرزانه انقلاب اسلامی بر ایده دیدگاه کارشناسی در سالهای جدیدترین بر موضوع «ساخت» برای حرکت اجتناب کرده اند مشکلات مالی ملت تأکید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین سال متوالی «اقتصاد» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ساخت» را سرلوحه کار شخصی قرار دادند. شعارهای سال بر این ایده وی در نامه نوروزی شخصی بر موضوع «ساخت» با ۲ محدودیت بخشنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت سه گانه تاکید کرده است. دانشبانیان مانترا سال ۱۴۰۱ را «اشتغال آفرینی» ادعا کردند، با این حال نکته مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده تاکیدی موضوع بی نظیر این متن، تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی رئیس فرزانه انقلاب اسلامی اجتناب کرده اند نحوه برخورد مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات است. در راستای مانترا ۱۴۰۱ حرکت کنید.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پیام نوروزی پس اجتناب کرده اند ادعا مانترا سال اظهار داشت: در واقع این مقامات در شرایطی کدام ممکن است من می خواهم می بینم با حرکت رئیس جمهور احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران ایشان انشاءالله ورودی {می رود}، یعنی این مانترا باعث می تواند. روی پایین نماند.”
تصمیم رئیس معظم انقلاب اسلامی بیشتر مبتنی بر مشاهدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات اساسی مقامات سیزدهم در هشت ماه قبلی است.

آگاهان اجتناب کرده اند وضعیت مالی ملت در زمان واگذاری مقامات به خوبی می دانند کدام ممکن است مقامات سیزدهم با شبیه به اکسیر «در نظر گرفتن، روحیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت انقلابی» ملت را اجتناب کرده اند دسترسی فاجعه از حداکثر باز می دارد. فاجعه مالی. کشتی کرده اند، گذشتند. این اقدام انقلابی مقامات کدام ممکن است جای آن خواستن به تبیین دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه اقدامات مهم عکس کدام ممکن است {در این} مدت مختصر انجام داده است، همگی حکایت اجتناب کرده اند آن دارد کدام ممکن است اقتصاد ایران در قرن جدید مسیری منحصر به فرد اجتناب کرده اند قبلی می تواند داشته باشد. یکی قرن، بدین انجمن ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ایران را به شکوفایی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات مالی حول محور خداوند می رسانید. نزدیک به این اکسیر غیرقابل متنوع، این ملت اکنون دارای امکانات دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهارت دلسرد کردن اجتناب کرده اند هرگونه شبح نیروی دریایی است.

در طولانی مدت اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است حرکت اقتصاد ایران در هدف مناسب در قرن جدید قطعا با سبدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های بزرگی برخورد با {خواهد بود}. جریان انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه نیروهای مهربان میهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت باید با هوشمندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطعیت اجتناب کرده اند این سبدها حرکت کنند. اجتناب کرده اند جمله سبدها اصلاحات اساسی مالی، ۲ مورد زیر را باید قابل توجه‌تر گرفت:

۱- باندهای مافیایی با طبقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشهای مختلف اقتصاد ملت کدام ممکن است {به دلیل} تضاد مزیت در مخالفت با هر گونه اصلاحات از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشکنی می کنند.

۲. جریان های غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه افرادی که رشد مالی ایران را بر ایده در نظر گرفتن انقلابی شکست تئوری های سیاسی شخصی می دانند.

انتهای پیام/