افزایش سقف حقوق پرستاران اعلام شد


دبیر خانه سالمندان می گوید: در شرایطی که اجرای طرح ویژه تا یکی دو سال زمان می برد، حقوق پزشکان به یکباره به ۶۰ میلیون تومان افزایش می یابد.

مطلب افزایش سقف حقوق پرستاران برای اولین بار در تجارت نیوز اعلام شد.