اسرائیل و استفاده از فناوری های آب برای نفوذ در منطقه
این شرکت توسط یک تاجر روسی-یهودی به نام میخائیل میریلاشویلی تأسیس شد که ژنراتورهای ویژه ای ساخت که می توانست هوا را به آب آشامیدنی تبدیل کند.