استاندار کرمانشاه و ۱ + ۵; این سوت نیست، بی سوادی استمدرک دانشگاهی، مدرک دکترا و کمک هزینه تحصیلی ممکن است خریداری شود، اما سواد، دانش، و توانایی نوشتن و صحبت کردن قابل خرید نیست. اینها قابل دستیابی است.