از من محافظت کن و برو


از من محافظت کن و برو
بگذار این رویا را حفظ کنم
کی به من گفت رد شدم
قسم می خورم که خواستم

از من محافظت کن و برو
من پر از زخم هایی شده ام
شما باید از این نردبان بالا بروید
بلند نشو من سقوط میکنم

همون لحظه ای که باید بری
احساس مبهمی گرفتار شدیم
ببینید، پس از یک زندگی پر
چه بد جایی عاشق شدیم

من برای تو میمیرم
حقی که از زندگیم دارم
به این برزخ لعنتی نگاه کن
چه مرگ بدهی من از جانم

هر جا رفتم به خاطر عشق تو بود
از طرف شما، من تمام آنچه شما می گویید داشتم
به قیمت عشق من به تو نگاه کن
وای دلم پشیمون شد

اگر به احساسات ما فکر می کنید، بروید
اگر هر دو را دوست دارید، آن را دنبال کنید
در این مرحله از زندگی، مرگ نیز وجود دارد
او نمی تواند تو را از من بگیرد