احمد مسعود: همسایگان افغانستان طالبان را به رسمیت نمی شناسند
{در این} ادعا آمده است: «همه وقت امتحان شده می‌تدریجی تا با رعایت حسن همجواری، درخواست شده است‌های برحق مردمان افغانستان را با زبان شفاف دیپلماتیک به قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان منتقل تدریجی».