اجرای طرح فروش یک کیلو نان در کشور تا ۴ ماه آینده
این طرح با همکاری شرکت خدمات بازرگانی آرد استان تا چهار ماه آینده اجرا می شود و افزایش قیمت در دستور کار دولت قرار نخواهد گرفت.