اجرای سیستم مدیریت سبز در ساختمان های شهرداری تهران – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سعید احمری با اشاره به الزام اجرای نظام مدیریت زیست محیطی و تاکید بر نقش اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار استان به عنوان ناظر عالی بر حسن اجرای این مهم در تمامی ساختمان های شهرداری تهران، گفت: تشکیل دبیرخانه نظام مدیریت زیست بوم در شهرداری تهران، تشکیل کارگروه داخلی مدیریت زیست محیطی، برگزاری دوره آموزشی عمومی مدیریت سبز برای کلیه کارکنان شهرداری تهران، تشکیل جلسات متعدد کارگروه داخلی مدیریت سبز جهت تدوین دستورالعمل های اجرایی سبز. مدیریت در شهرداری تهران فرآیند صدور گواهینامه مدیریت پسماند را برای سازمان های متقاضی تدوین و به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ می کند. گنه وی با همکاری سازمان مدیریت پسماند و نظارت بر صدور گواهی مدیریت پسماند برای ارگان ها و سازمان های متقاضی، مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا را برشمرد.

معاون توسعه و پایش اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران نیز اجرای این سامانه را در ۲۲ ساختمان در سطح مناطق ۲۲ گانه پیش بینی کرد. گنه شهرداری تهران تا پایان سال ۱۴۰۱ اعلام کرد و با اشاره به اهمیت اجرای شش شاخص اصلی مدیریت زیست محیطی در ساختمان‌های شهرداری تهران و اثرات آن بر کاهش چشمگیر مصرف انرژی در شهرداری تهران، ادارات محیط زیست ۲۲ شهرداری منطقه گنه متعهد به پیاده سازی سیستم مذکور در ساختمان های منتخب می باشد.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار به منظور پیشبرد اهداف نظام مدیریت زیست محیطی و تحت پوشش قرار دادن تمامی ساختمان های تحت مالکیت شهرداری، برنامه هایی از قبیل تشکیل جلسات رهبری و سیاست گذاری را در دستور کار قرار داده است. کارگروه شهرداری تهران، تسریع در اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی در سایر ساختمان های شهرداری. که برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در سطوح کارکنان، کارشناسان حوزه های تخصصی و مدیران نیز به عنوان برنامه های آتی در دستور کار خود قرار دارد.

مدیریت اکولوژیک عبارت است از استفاده مؤثر و کارآمد از تمامی منابع مادی و انسانی برای هدایت و کنترل سازمان به منظور دستیابی به اهداف زیست محیطی از طریق سازماندهی و برنامه ریزی. در واقع مدیریت بوم شناختی شامل مجموعه ای از مطالعات و اقدامات جامع و هدفمند و مستمری است که در سطوح مختلف نهادهای دولتی و غیردولتی برای مساعد ساختن وضعیت برای حفظ منابع رخ می دهد. شهرداری تهران در اجرای بند «z” ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه که بر اجرای مدیریت زیست محیطی تاکید دارد، این سامانه را اجرا و استقرار و دستورالعمل اجرایی آن را در سطح شهرداری تهران تدوین کرد.