اجرای ساختار بی نظیر پذیرش کنکور سراسری در هرمزگان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، احسان کامرانی شامگاه دوشنبه در اولین مونتاژ توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی استاندارد کنکور سراسری در استانداری با حضور ویدئو کنوانسیون فرمانداران تصدیق شد: ارتقای وضعیت آموزشی استانداری. اطلاعات آموزان. آزمون سراسری در اصل شکل است.

وی افزود: ساختار ارتقای استاندارد کنکور سراسری با هدف نتیجه گیری عدالت آموزشی، استفاده اجتناب کرده اند استعدادهای اطلاعات آموزان مناطق محروم، زمینه سازی برای افزایش پذیرش دانش آموز در استان در بهتر از دانشکده ها، ارتقای منزلت استان در امتحانات آخرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه سازی برای آموزش نیروی انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مندیگر در بخش های مختلف.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: تقریباً در مورد اهمیت ساختار ارتقای کیفی کنکور سراسری، استانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استانداری باید نیازها این ساختار را به‌ویژه پیگیری کنند. تا در آزمون سراسری بعدی شاهد عالی کار ابدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحصر به فرد باشیم.

کامرانی ذکر شد: بهره مندی اجتناب کرده اند توانمندی های آموزشی دانشکده های استانداری در راستای اجرای ساختار کیفی کنکور سراسری اجتناب کرده اند اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: خیرین آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های جهادی آموزشی باید با محوریت دانشکده ها ساماندهی شوند تا به نیازها ساختار استاندارد کنکور سراسری برسیم.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری هرمزگان تصریح کرد: برای ارتقای شاخص های آموزشی اطلاعات آموزان استان اجتناب کرده اند هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.

کامرانی ذکر شد: تجهیز مدارس استانداری به آزمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل فضای صحیح برای تحصیل اطلاعات آموزان با بیرون دغدغه ممکن است به ارتقای جایگاه آموزشی استانداری کمک تدریجی.

وی ذکر شد: ساختار کیفی کنکور سراسری نباید مختص گروه باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در مرحله استان چاپ شده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات آموزان مناطق کم برخوردار استان باید به صورت ویژه اجتناب کرده اند مزایای این ساختار برخوردار شوند.