آیا مدل حکمرانی ما نیاز به تغییر دارد؟
چه مدل حکومتی است که می خواهد بحران ها را دستوری مدیریت کند و در مدیریت بحران کمترین توجهی به تفکر علمی نداشته باشد؟