آیا تعداد اسپرم مردان در جهان رو به کاهش است؟علاوه بر عوامل اقتصادی و فرهنگی که ممکن است باعث امتناع از بچه دار شدن شود، کاهش نرخ رشد جمعیت چقدر می تواند ناشی از کاهش باروری باشد؟ در پی پاسخ، احتمال کاهش کیفیت و کمیت اسپرم به عنوان یکی از عوامل کاهش باروری موضوع مطالعات متعددی در دهه های اخیر بوده است.