آه! یک روز این ضربه شما را خواهد گرفتدر باد، همه چیز با هم پیش می رود
کی دلت از سنگ آه میکشه؟

سنگی در برکه می اندازم و فکر می کنم
با این سنگسار ماه فرو می ریزد
عشق یعنی چیدن چندین سنگ روی هم
گاهی می ماند و گاهی می افتد
آنچه عقل در یک عمر به آن رسیده است
دل برای لحظه ای کوتاه می شکند
آه، روزی همین ضربه شما را خواهد گرفت
گاهی کوه تبدیل به کاه می شود