آمریکا هلی‌کوپترهای افغانستان را به اوکراین دادوزارت دفاع آمریکا حدود ۱۶ میلیون مهمات مازاد (که در ارتش آمریکا استفاده نمی‌شود) را که در اصل برای افغانستان تهیه کرده بود، نیز به اوکراین انتقال داده است.