آمریکا بالاترین آمار خودکشی در میان کشورهای ثروتمند جهان را دارد
این آمار گزارش شده بالاترین تعداد خودکشی در محل کار از زمان شروع ردیابی تلفات ناشی از خودکشی توسط اداره آمار کار در سال ۱۹۹۲ میلادی در ایالات متحده است.