آقای رئیسی! لطفا اقتصاددان ها را به خط کنید؛ با تشکر
رییس جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری می گوید حاضر است برای حل مشکلات کشور اقتصاددان ها را به خط کند.