آقای رئیسی، آقای محسنی آژه ای و آقای قالیباف! کمک به مرهم زخم های دانشگاه شریف
در حالی که در روزهای پایانی بسیاری از دلسوزان نظام خواستار درک نسل جوان از مسئولین بودند، در حالی که در بسیاری از دانشگاه های کشور جلسات دانشجویی بدون تنش برگزار می شد و در حالی که فضای اعتراضات خارج از حالت تندرو بود. حمله به دانشگاه شریف که یکی از نمادهای آموزش عالی کشور به شمار می رود بسیار عجیب بود و باید بررسی شود که چه کسانی می خواستند نارضایتی ها و تنش ها را افزایش دهند که آن هم در شرایطی که کشور به آرامش بیش از حد نیاز دارد. همیشه.