آشتی شهربانو منصوریان با مرد جنجالی
در این هنگام که شهر بانو منصوریان با بازکردن یک جعبه شیرینی از آشتی خود با این پدر و فرزندانش خبر می دهد، ده پهلوان نیز از مردم به خاطر رفتار خود عذرخواهی می کند.