آزادی پنج خدمه ایرانی هواپیمای اسیر شده در آرژانتین


سخنگوی وزارت امور خارجه از آزادی پنج خدمه ایرانی هواپیمای ونزوئلایی اسیر شده در آرژانتین خبر داد و گفت: خدمه ایرانی در ابتدای بازگشت به این کشور هستند.

محل آزادی پنج خدمه ایرانی هواپیمای اسیر شده در آرژانتین اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.