آرا | وقتی کشتی های مرگ وارد ایران شدند
پرتغال می خواست تمام اقیانوس هند را کنترل کند و قصد داشت تنگه هرمز را اشغال کند. ایران صفوی در حال جنگ با عثمانیان بود که ناگهان فاجعه پرتغالی در قلمرو آن فرود آمد.